Vision

På Katarina Norra Skola ska alla elever, pedagoger, medarbetare och föräldrar alltid känna sig välkomna.

Skolan vårdar en stolt tradition av demokrati och nära samarbete mellan elever, pedagoger, medarbetare och föräldrar.

Vi är övertygade om att skolan utvecklas och når de bästa resultaten genom samarbete. Föräldrar verkar genom föräldraråd, elever genom klassråd och elevråd, pedagoger och medarbetare genom APT, pedagogiska grupper och konferenser. Samverkan med de fackliga representanterna sker genom möten i SVG.

Skolan är en plats för kunskap och lärande. Varje elev får hjälp att nå de mål han eller hon strävar mot. Eleverna har direkt inflytande över undervisningens innehåll, arbetssätt och redovisningsformer med hänsyn till ålder och mognad.

Vi tror på omväxling i arbetet, vi skapar sammanhang genom ämnesövergripande teman där teoretiskt arbete varvas med praktiskt estetiskt. För oss är lärande en livslång process. Vi vill skapa nyfikenhet, väcka intresse och kombinera detta med självständighet och kritiskt tänkande. Vi vill göra lärandet lustfyllt. Våra förväntningar är höga och vi utgår från att alla gör sitt bästa.

Vi har en gemensam pedagogisk grundsyn som genomsyras av ett gemensamt förhållningssätt till varandra och vår omvärld.

I vår värdegrund spelar bemötande, respekt och arbetsglädje en avgörande roll.

Dela:
Kategorier: