Skolans rutiner, A-Ö

Viktiga länkar med kompletterande information:

www.katarinanorraskola.stockholm.se - Skolans externa webbplats

http://www.stockholm.se - Stockholms stads externa webbplats

https://skolwebb.stockholm.se – Stockholms skolwebb

För aktuell organisation och kontaktuppgifter till arbetslag och personal på skolan, se skolans webbplats.

 

ARBETSLAG

Personalen på skolan har årskursvisa arbetslag som träffas en gång i veckan. Varje arbetslag har en arbetslagsledare som träffar skolledningen ett tillfälle i veckan.

BETYG

Betyg enligt uppställda kunskapskrav, som är kända för eleverna, ges i varje ämne i åk 6 (utom språkval), 7, 8 och 9. Läraren ska i samband med betygsättningen göra en allsidig bedömning av elevens kunskaper gentemot kunskapskraven.

BIBLIOTEK

På skolan (plan 3) finns ett bibliotek som är bemannat av en bibliotekarie enligt uppsatt schema.

BLANKETTER

Skolrelaterade blanketter hämtas på skolans webbplats eller på väggen utanför expeditionen.

BLOGGAR

Alla årskurser har en egen blogg (vissa lärare har utöver detta även egna kompletterande bloggar). Överst i årskursbloggen ligger en gemensam prov-, läx- och uppgiftsdel. Årskursens blogg är den huvudsakliga informationskanalen till hemmen.

CYKLAR/SPARKCYKLAR

Cyklar man till skolan finns cykelställ. Sparkcyklar får inte förvaras i korridorer på skolan. Tar man med sparkcykel ansvarar man för den och kan parkera den (gärna låst) vid cykelställ, ej inomhus.

DATORER

Det finns IKT-hjälpmedel som skolans pedagoger nyttjar tillsammans med eleverna utifrån sina planeringar. Elever i behov av särskilt stöd erhåller kompensatoriska hjälpmedel utifrån behov.

ELEVHÄLSOTEAM

Skolans elevhälsoteam består av skolkurator, skolsköterska, specialpedagoger/speciallärare, representanter från skolledning samt studie- och yrkesvägledare.

ELEVINFLYTANDE

Utöver det löpande inflytande över utbildningens utformning och undervisningens innehåll så finns det på skolan organiserade möjligheter till inflytande och samråd via elevråd och klassråd. Elevrådet är uppdelat i två enheter (åk 1-5 + åk 6-9) och varje A-, B- och C-klass i respektive årskurs har en representant i elevrådet. Elevrådet möts i intervaller om ca. 4-6 veckor. Klassråden genomförs i årskursvisa A-, B- och C- konstellationer. Vid klassråden behandlas bl.a. frågor till och från elevrådet.

Eleverna ges även regelbundet möjlighet att delta i arbetslagsmöten och skolråd (minst en gång per termin).

ELEVSKÅP

I åk 4-9 erhåller eleven ett elevskåp att förvara skolmaterial i. Eleven ska inte förvara stöldbegärliga saker i skåpet. Vid ett ev. inbrott i skåpet ersätter skolan inte ev. kostnader. Eleven tar själv med sig ett hänglås till skåpet. Vid vårterminens slut ska samtliga skåp tömmas och rengöras av elever tillsammans med respektive mentor. Skåpet disponeras ett läsår i taget och får ej bytas utan AL:s tillåtelse. Elevskåpet är skolans egendom och kan komma att öppnas av behörig personal vid behov.

FLEXIBLA UNDERVISNINGSGRUPPER

På Katarina norra skola ser vi hela årskursen som en grupp. Vår önskan är att skapa trygghetskänsla med utgångspunkt från hela gruppen. Genom att regelbundet förändra vår gruppindelning skapar vi förutsättningar för olika elever att mötas och lära känna varandra. Systemet motverkar även de fastlåsningseffekter som över tid kan uppstå i en grupp och i sin tur försvåra individens möjligheter att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. Vi delar i samband med läsårsstarten in samtliga årskurser i ABC-grupper. I årskurs 6-9 formas dessutom fyrgrupper som används inom undervisningen för vissa av de praktiskt estetiska ämnena. Vi har sett detta system som en viktig beståndsdel för vårt tillåtande klimat samt en effektiv metod för att motverka kränkande behandling och negativ gruppbildning. Målsättningen är att samtliga elever, över tid, får möjlighet att lära sig umgås och arbeta tillsammans med olika kamrater. Vår erfarenhet är att systemet verkar positivt på såväl elevernas kunskapsinhämtning som deras sociala utveckling. Gruppindelningen görs av pedagoger som känner eleverna väl. Gruppindelningen sker utifrån pedagogiska, dynamiska, personliga och sociala perspektiv. Hänsyn vid indelningen tas till både grupp och individ och sker inte utifrån personliga önskemål. Vi förväntar oss att elever och vårdnadshavare respekterar pedagogernas professionella kompetens att utföra detta arbete.

FOTO- och FILMPOLICY

På vår skola fotar, filmar och spelar vi inte in ljud med elever eller personal utan att alla som syns och/eller hörs är överens och medvetna om att detta sker. Film, foto eller ljudmaterial som innehåller någon på skolan får inte publiceras för allmänheten på nätet utan att alla inblandade är medvetna och överens om detta. Om en elev syns eller hörs i ett sådant sammanhang så krävs vårdnadshavarens dokumenterade medgivande.

FRITIDS

Fritids öppnar kl. 07:00 och stänger kl. 18:00. Öppning 07:00 – 08:00 samt stängning 17:00 – 18:00 sker i skolans förskoleklasslokaler (Folkungagatan 69-71). Har ni frågor kring fritids kontakta respektive fritidspedagog eller arbetslag. Vid hämtning på fritids måste eleven/vårdnadshavaren prickas av via ansvarig pedagog. Elever i årskurs F-3 får endast gå hem själv om vårdnadshavare har lämnat intyg om detta.

FRITIDSKLUBB

Fritidsklubben riktar sig till elever i åk 4-6 och erbjuder verksamhet mellan (08:30- 17:00) när deltagande elever inte har lektioner. Under eftermiddagen serveras ett mellanmål. Avgiften för deltagande i fritidsklubben är 800kr per termin. Anmälan görs i samband med varje läsårsstart via blankett som finns på skolans Webbplats samt utanför expeditionen. Fritidsklubben erbjuder inte verksamhet under sommarlovet. Elever i åk 4-6 som inte är inskrivna på fritidsklubben förväntas lämna skolan efter avslutad skoldag.

FRÅGOR KRING VERKSAMHETEN

Vid frågor kring verksamheten kontakta i första skedet mentor eller undervisande lärare.

FRÅNVAROANMÄLAN

Vårdnadshavaren kan anmäla sitt barn som giltigt frånvarande på följande sätt:

  1. Via Stockholm Skolwebb (http://skolwebb.stockholm.se/ )
  2. Via Stockholms stads frånvaro app (http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/Grundskola/Anmal-franvaro/)
  3. Via SMS (http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/Grundskola/Anmal-franvaro/)
  4. Som sista steg kan man även innan 07.30 kontakta expeditionen på telefonnummer 08 - 508 43 000.

Vårdnadshavare anmäler frånvaron före kl. 07:30, i första hand via webben, app eller sms och i sista hand via telefon. Skolkoordinator registrerar frånvaro som är anmäld via telefon i skolwebben. I samband med att ogiltig frånvaro registreras i skolwebben meddelas vårdnadshavare via sms och/eller ett mail till vårdnadshavare. Vårdnadhavare noterar i skolwebbens kontaktuppgifter om de önskar sms och/eller mail i samband med ev. olovlig frånvaro.

FUSK

Fusk, i form av användande av otillåtna hjälpmedel eller att på annat sätt försöka vilseleda läraren vid bedömningen av dess kunskaper är allvarligt. I de frivilliga skolformerna kan motsvarande beteende leda till avstängning. Om en elev har fuskat vid exempelvis ett prov kan detta prov inte tas med i bedömningsunderlaget vid betygssättning i ämnet. Beroende på tid och vilket bedömningsunderlag läraren har sedan så är det inte självklart att eleven ges möjlighet att göra uppgiften igen.  Skolan är ansluten till Urkund (plagiatkontroll) och uppmuntrar lärarna till nyttjandet av denna tjänst.

FÖRÄLDRARMÖTEN

Respektive arbetslag kallar till ett eller flera föräldramöten under läsåret.

KAMERAÖVERVAKNING

Som en del i arbetet med att hålla skolan säker och trygg är skolans korridorer och trapphus kameraövervakade. Syftet med kamerorna är att öka vår möjlighet att:

·         Avslöja och följa upp eventuella ovälkomna externa besök

·         Skapa en tryggare skolmiljö där eventuella incidenter kan följas upp på ett korrekt och effektivt sätt

·         Kunna tillhandahålla polisen med utredningsfrämjande material i samband med eventuella inbrott och stölder

Övervakningen följer Stockholms stads riktlinjer. Kameramaterialet är enbart tillgängligt för ett fåtal personer i skolans ledning samt vaktmästare.

KATARINA NORRA DAGEN

Vårdnadshavare och anhöriga inbjuds att komma till skolan. Genomförs en gång per år.

KONTAKTUPPGIFTER (Vårdnadshavare)

I samband med läsårsstart ska alla vårdnadshavare logga in och kontrollera/uppdatera sina kontaktuppgifter i skolwebben. Vårdnadshavare ska också fylla i en fysisk blankett med aktuella kontaktuppgifter. Blanketten (Registeruppgifter) delas ut av och återlämnas till respektive mentor. Om kontaktuppgifterna ändras under läsårets gång ansvarar vårdnadshavare för att justera dessa i skolwebben.

KVARGLÖMDA OCH BORTTAPPADE SAKER

Kvarglömda och upphittade kläder samlas i ett rum utanför expeditionen. Rummet töms ca. en gång per termin och sakerna lämnas då till välgörande ändamål. Arkivansvarig vaktmästare ansvarar för rummet. Upphittade saker av värde förvaras på vaktmästeriet och kan hämtas ut mot beskrivning.

LEDIGHET

Vid kortare ledighet (tre dagar per termin) får elevens mentor bevilja ledighet. Vid längre ledighet än tre dagar per termin måste det finnas synnerliga skäl för att få ledighet beviljad. Blankett för ansökan om ledighet finns att hämta utanför skolans expedition eller på skolans webbplats. Under tiden för nationella prov beviljas ingen ledighet.

LÄSÅRSDATA

Övergripande läsårsdata för detta och kommande läsår finns på Stockholm stads webbplats. Rörande skolspecifika datorn se skolans webbplats.

MATSAL

På Katarina Norra Skola serveras lunch varje dag. Mellanmål serveras till elever inskrivna på fritids och fritidsklubb.

MODERSMÅLSUNDERVISNING

En elev kan ha rätt till modersmålsundervisning om eleven har grundläggande kunskaper i språket och ett annat modersmål än svenska används som ett dagligt umgängesspråk i hemmet (för fullständiga förutsättningar se stadens Webbplats). Anmälan görs via blankett som hittas på skolans webbplats eller utanför expeditionen. Undervisning erbjuds efter skoltid, antingen på den egna skolan eller på en annan skola i närheten.

ORDNINGSREGLER

Skolans ordningsregler revideras regelbundet tillsammans med eleverna. Ordningsreglerna bearbetas i klassråd, elevråd samt tillsammans med arbetslagsledarna. Ordningsreglerna beslutas av rektor och anslås efter genomgång av mentor i klassrum.

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING (Likabehandlingsplan)

På skolan finns en plan som värnar om rätten till ”likabehandling”. Planen revideras regelbundet och beskriver skolans arbete kring dessa frågor. Senaste planen finns på skolans webbplats.

PRAO

PRAO (praktisk yrkesorientering) anordnas i åk 8 och ev. i åk 9. All PRAO organiseras och koordineras av skolans Studie- och yrkesvägledare (SYV).

SCHEMAN

Delas ut av respektive mentor i samband med läsårsstart samt vid eventuella revideringar.

SKADEGÖRELSE

Elev som orsaker skada på skolans inredning eller material kan komma att bli ersättningsskyldig.

SKOLHÄLSOVÅRD

Skolsköterska och skolkurator finns på plan 2.

SKOLRÅD

På Katarina Norra finns det ett Skolråd bestående av vårdnadshavare, lärare och skolledning. Respektive årskurs representeras av sex vårdnadshavare. Dessa representanter väljs vid höstterminens första föräldramöte. Skolrådet träffas en gång/månad. Stadgar, formulerade i överenskommelse mellan vårdnadshavare och skola, styr verksamheten. Representanter från elevrådet bjuds in med jämna mellanrum. Kallelse och protokoll finns på skolans webbplats.

SKOLWEBBEN

Alla elever i Stockholms Stads skolor är kopplade till skolwebben. https://skolwebb.stockholm.se

Skolwebben innehåller bl.a. kontaktuppgifter samt används vid frånvaroanmälan.  Vårdnadshavare har per automatik tillgång till skolwebben och aktiverar behörigheten via ovanstående webbplats. Vårdnadshavare ansvaraar för att Skolwebben alltid innehåller aktuella kontaktuppgifter. Vid problem eller för support kontakta Skolwebbens supporttjänst via inloggningssidan.

SL-KORT

På stadens webbplats finns information om vilka kriterier som gäller för att vara berättigad till skolskjuts. Vårdnadshavare ansöker om skolskjuts ett läsår i taget. Ansökan inför kommande läsår sker i slutet av vårterminen innan och lämnas till skolans expedition. Ansökan sker via en blankett som finns att hämta på Stadens Webbplats eller på skolans expedition.

SPECIALKOST

För att en elev ska serveras specialkost i skolan krävs att vårdnadshavare fyller i den blankett som utbildningsförvaltningen har tagit fram och som finns att nå på skolans webbsida och via stockholm.se Blanketten ska vara rätt ifylld och ett läkarintyg/psykologintyg ska bifogas. Intyg med fastställd diagnos ska komma från behandlande legitimerad läkare/psykolog. Om det finns akutmedicin ska detta anges på specialkostblanketten. Instruktioner för dosering, var medicin förvaras och hur den ska ges på bästa sätt ska finnas. Pågår det en utredning av elevens allergi, räcker det med ett intyg från behandlande läkare. Vårdnadshavare ska meddela mentor/pedagog om förändringar i kosten sker och fylla i ny blankett om det tillkommer specialkost. Pedagogerna informerar berörd personal om elevens allergi, och följer med eleven till matsalen/ köket. Intyg gäller vid olika allergier, samt då medicinsk kost behövs, diabetes och selektiv kost. För vegetarisk eller vegansk kost behövs inget intyg men blankett fylls i och lämnas till skolan.

SPECIALPEDAGOGER/SPECIALLÄRARE

På skolan finns ett antal specialpedagoger och speciallärare. Deras uppgift är att handleda personal samt utreda och/eller ge elever med särskilda behov stöd. Skolans specialpedagogiska resurser fördelas via EHT efter aktuella elevers behov. En elev som riskerar att inte uppnå kunskapskraven erbjuds först extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, om inte detta bedöms vara tillräckligt utreds elevens behov av särskilt stöd.

SPRÅKVAL

Under vt i åk 5 gör eleven ett språkval. Valet gäller från åk 6 t.o.m. åk 9. Ett eventuellt byte av språkval i åk 6-9 sker i dialog med mentor och berörda lärare. Bytet kräver skolledares samt vårdnadshavares godkännande.

STUDIEDAGAR

Eleverna är lediga. Minst 2 dagar per termin är även fritids stängt. I samband med studiedagar då fritids är stängt ombeds vårdnadshavare att försöka hitta alternativa lösningar för ordna sin barnomsorg.

SYV (Studie och yrkesvägledning)

Finns på skolan och sitter i anslutning till skolhälsovården på plan 2. SYV koordinerar skolans studie- och yrkesväglednings arbete.

TRYGGHETSGRUPP

Skolans trygghetsgrupp består av personal från olika arbetslag. Gruppen träffar regelbundet elever ur årskurserna 6-9 för att främja tryggheten på skolan. Lärarrepresentanterna finns även med i skolans arbete vid eventuella kränkningar och incidenter

UTFLYTTNING AV ELEV

Om en elev flyttar från skolan skall detta anmälas till expeditionen på avsedd utflyttningsblankett. Denna finns för vårdnadshavare att tillgå på stadens webbplats. Om en elev byter hemkommun men önskar gå kvar i skolan, skall vårdnadshavare lämna in ansökan om detta till rektor.

UTVECKLINGSSAMTAL

Katarina Norra skola arbetar med elevledda utvecklingssamtal. Vårdnadshavare och elev kallas till ett uppstartssamtal i början av höstterminen samt ett elevlett utvecklingssamtal i början på vårterminen.

WEBBPLATS

Skolan har en webbplats som uppdateras löpande. Via webbplatsen hittas bl.a. skolgemensam information, blanketter, kalendarium och kontaktuppgifter till all personal.

Dela:
Kategorier: