Till innehåll på sidan

Skolans rutiner, A-Ö

I skolans A-Ö för vårdnadshavare finner du svar på många av de frågor man som vårdnadshavare kan ha.

Viktiga länkar:

https://grundskola.stockholm  - Stockholms stads externa webbplats.

https://start.stockholm/forskola-skola/skolplattformen/ - information om Skolplattformen samt länkar till inloggning.

https://katarinanorraskola.stockholm.se/ - skolans webbplats, här återfinns bland annat aktuell organisation och kontaktuppgifter till arbetslag och personal på skolan.

 

ARBETSLAG

Personalen på skolan är organiserad i årskursvisa arbetslag och har arbetslagsmöte en gång i veckan. Varje arbetslag har en arbetslagsledare som träffar skolledningen en gång i veckan.

BETYG

Betyg enligt uppställda kunskapskrav, som är kända för eleverna, ges i varje ämne i årskurs 6-9. Läraren ska i samband med betygsättningen göra en allsidig bedömning av elevens kunskaper gentemot kunskapskraven. Elevernas betyg publiceras på Skolplattformen, för papperskopia kontaktas expeditionen. Mer information om betyg finner du via denna länk på skolverkets hemsida https://www.skolverket.se/a-o/landningssidor-a-o/betyg.

BIBLIOTEK

På skolan (plan 3) finns ett bibliotek som är bemannat av en bibliotekarie enligt uppsatt schema.

BLANKETTER

Skolrelaterade blanketter hämtas på stadens webbplats https://grundskola.stockholm. Flertalet blanketter finns även att hämta utanför expeditionen.

CYKLAR/SPARKCYKLAR

Cyklar man till skolan finns cykelställ i anslutning till skolbyggnaden. Sparkcyklar får inte förvaras i korridorer på skolan. Tar man med sparkcykel ansvarar man för den och kan parkera den (gärna låst) vid cykelställ, ej inomhus.

DATORER

Det finns IKT-hjälpmedel som skolans pedagoger nyttjar tillsammans med eleverna utifrån sina planeringar. Elever i behov av särskilt stöd erhåller kompensatoriska hjälpmedel utifrån behov.

ELEVHÄLSOTEAM

Skolans elevhälsoteam består av skolkurator, skolsköterska, specialpedagoger/speciallärare, skolledning samt studie- och yrkesvägledare.

ELEVINFLYTANDE

Eleverna har ett löpande inflytande över utbildningens utformning och undervisningens innehåll. Utöver detta finns det på skolan organiserade möjligheter till inflytande och samråd via elevråd och klassråd. Elevrådet är uppdelat i två enheter, årskurs 1-5 samt årskurs 6-9.

ELEVSKÅP

I årskurs 4-9 erhåller eleven ett elevskåp att förvara skolmaterial samt ytterkläder i. Eleven ska inte förvara stöldbegärliga saker i skåpet. Vid ett eventuellt inbrott i skåpet ersätter skolan inte eventuella kostnader. Eleven tar själv med sig ett hänglås till skåpet. Vid vårterminens slut ska samtliga skåp tömmas och rengöras av elever tillsammans med respektive mentor. Skåpet disponeras ett läsår i taget och får ej bytas utan arbetslagets tillåtelse. Elevskåpet är skolans egendom och kan komma att öppnas av behörig personal vid behov.

FLEXIBLA UNDERVISNINGSGRUPPER

På Katarina Norra skola ser vi hela årskursen som en grupp. Vår önskan är att skapa trygghetskänsla med utgångspunkt från hela gruppen. Genom att regelbundet förändra vår gruppindelning skapar vi förutsättningar för olika elever att mötas och lära känna varandra. Systemet motverkar även de fastlåsningseffekter som över tid kan uppstå i en grupp och i sin tur försvåra individens möjligheter att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. I samtliga årskurser delas eleverna in i ABC-grupper. I årskurs 6-9 bedrivs även undervisning i fyrgruppssystem för vissa praktisk estetiska ämnen. Vi har sett detta system som en viktig beståndsdel för vårt tillåtande klimat samt en effektiv metod för att motverka kränkande behandling och negativ gruppbildning. Målsättningen är att samtliga elever, över tid, får möjlighet att lära sig umgås och arbeta tillsammans med olika kamrater. Vår erfarenhet är att systemet verkar positivt på såväl elevernas kunskapsinhämtning som deras sociala utveckling. Gruppindelningen görs av pedagoger som känner eleverna väl. Gruppindelningen sker utifrån pedagogiska, dynamiska, personliga och sociala perspektiv. Hänsyn vid indelningen tas till både grupp och individ och sker inte utifrån personliga önskemål. Vi förväntar oss att elever och vårdnadshavare respekterar pedagogernas professionella kompetens att utföra detta arbete.

FOTO- och FILMPOLICY

På vår skola fotar, filmar och spelar vi inte in ljud med elever eller personal utan att alla som syns och/eller hörs är överens och medvetna om att detta sker. Film, foto eller ljudmaterial som innehåller någon på skolan får inte publiceras för allmänheten på internet utan att alla inblandade är medvetna och överens om detta. Om en elev syns eller hörs i ett sådant sammanhang så krävs vårdnadshavarens dokumenterade medgivande. Policyn gäller alla som vistas i skolans lokaler eller deltar i skolans arrangemang.

FRITIDS

Fritids öppnar, vid behov, kl. 06:30 och stänger kl. 18:00. Öppning kl. 07:00 – 08:00 samt stängning kl. 17:00 – 18:00 sker i skolans förskoleklasslokaler (Folkungagatan 69-71). Har ni frågor kring fritids kontakta respektive fritidspedagog eller arbetslag. Vid hämtning på fritids måste eleven/vårdnadshavaren prickas av via ansvarig pedagog. Elever i årskurs F-3 får endast gå hem själv efter överenskommelse med vårdnadshavare. För information om anmälan, avgift, uppsägning med mera vänligen se Stockholms stads externa webbplats, https://grundskola.stockholm/fritidshem-och-fritidsklubb/.

FRITIDSKLUBB

Fritidsklubben riktar sig till elever i årskurs 4-6 och erbjuder verksamhet mellan kl. 08:30- 17:00. Under eftermiddagen serveras ett mellanmål. Avgiften för deltagande i fritidsklubben är 800 kr per termin. Avgiften faktureras med 200 kr i månaderna februari, mars, april och maj för vårterminen och i september, oktober, november och december för höstterminen Anmälan och eventuell uppsägning görs via blankett som finns i stadens blankettarkiv, https://grundskola.stockholm, samt utanför expeditionen. Anmälan till fritidsklubb gäller från dagen blanketten kommer skolan tillhanda tills att eleven slutar årskurs 6 alternativt tills skriftlig uppsägning görs av vårdnadshavare. Uppsägningstid på fritidsklubb är en månad. Fritidsklubben erbjuder inte verksamhet under sommarlovet. Elever i behov av omsorg under sommarlovet skrivs istället in i den ordinarie fritidshemsverksamheten och betalar gällande taxa för omsorgen. Elever i årskurs 4-6 som inte är inskrivna på fritidsklubben förväntas lämna skolan efter avslutad skoldag.

FRÅGOR KRING VERKSAMHETEN

Vid frågor kring verksamheten kontakta i första skedet mentor eller undervisande lärare.

FRÅNVARO

I skolans uppdrag ingår att följa upp elevers frånvaro. Skolan följer Utbildningsförvaltningens åtgärdstrappa för att främja närvaro i skolan. Ett av skolans verktyg är automatiskt genererade utskick till vårdnadshavare vars barn har en frånvaro över 20% den senaste månaden. Den procentuella frånvaron tar inte hänsyn till anledning utan innefattar all form av frånvaro, giltig såväl som ogiltig. Utskicken kan vara en viktig indikator för vårdnadshavare för att bilda sig en uppfattning om sitt barns frånvaro.

FRÅNVAROANMÄLAN

Vårdnadshavare kan anmäla sitt barn som giltigt frånvarande på följande sätt:

- Via Skolplattformens verktyg Frånvaro/Närvaro
- Via Stockholms stads frånvaroapp (https://grundskola.stockholm/att-ga-i-grundskola/franvaro-och-ledighet/)
- Via SMS (https://grundskola.stockholm/att-ga-i-grundskola/franvaro-och-ledighet/)

Vid driftstörningar på ovanstående alternativ kan man även innan kl. 07:30 kontakta expeditionen på telefonnummer 08 - 508 43 000.

Vårdnadshavare anmäler frånvaron före kl. 07:30. Skolan registrerar frånvaro som är anmäld via telefon i Frånvaro/Närvaro. I samband med att ogiltig frånvaro registreras i Frånvaro/Närvaro meddelas vårdnadshavare via sms och/eller mail. Vårdnadshavare anger via Skolplattformen sina kontaktuppgifter samt om man vill bli meddelad via sms och/eller mail i samband med olovlig frånvaro.

FUSK

Fusk, i form av användande av otillåtna hjälpmedel eller att på annat sätt försöka vilseleda läraren vid bedömningen av dennes kunskaper, är allvarligt. Om en elev har fuskat vid exempelvis ett prov kan detta prov inte tas med i bedömningsunderlaget vid betygssättning i ämnet. Beroende på tidpunkt på terminen och vilket bedömningsunderlag läraren har sedan tidigare är det inte självklart att eleven ges möjlighet att genomföra uppgiften igen. Skolan är ansluten till Urkund (plagiatkontroll) vilket är en tjänst som nyttjas av pedagogerna.

FÖRÄLDRARMÖTEN

Respektive arbetslag kallar till ett eller flera föräldramöten under läsåret.

KAMERAÖVERVAKNING

Som en del i arbetet med att hålla skolan säker och trygg är skolans korridorer och trapphus kameraövervakade. Syftet med kamerorna är att öka vår möjlighet att:

·         Avslöja och följa upp eventuella ovälkomna externa besök

·         Skapa en tryggare skolmiljö där eventuella incidenter kan följas upp på ett korrekt och effektivt sätt

·         Kunna tillhandahålla polisen med utredningsfrämjande material i samband med eventuella inbrott och stölder

Övervakningen följer Stockholms stads riktlinjer. Kameramaterialet är enbart tillgängligt för ett fåtal personer i skolans ledning samt vaktmästare.

KATARINA NORRA DAGEN

Vårdnadshavare och anhöriga inbjuds att komma till skolan en gång per läsår.

KONTAKTUPPGIFTER (Vårdnadshavare)

I samband med läsårsstart ska alla vårdnadshavare logga in och kontrollera/uppdatera sina kontaktuppgifter i Skolplattformen. Vårdnadshavare ska också fylla i en fysisk blankett med aktuella kontaktuppgifter. Blanketten delas ut av och återlämnas till respektive mentor. Om kontaktuppgifterna ändras under läsårets gång ansvarar vårdnadshavare för att justera dessa i Skolplattformen.

KVARGLÖMDA OCH BORTTAPPADE SAKER

Kvarglömda och upphittade kläder samlas i ett rum utanför expeditionen. Rummet töms en gång per termin och sakerna lämnas då till välgörande ändamål. Arkivansvarig vaktmästare ansvarar för rummet. Upphittade saker av värde förvaras på vaktmästeriet och kan hämtas ut mot beskrivning.

LEDIGHET

Enligt skollagen har elever närvaroplikt samtliga skoldagar under läsåret. Enligt 7 kap. 18 § skollagen får en elev i de obligatoriska skolformerna beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Vid kortare ledighet, sex dagar per läsår, får elevens mentor bevilja ledigheten. Vid ledighet längre än sex dagar per läsår beslutar skolledning om det finnas synnerliga skäl för att få ledigheten beviljad. Rektorn beslutar om ledighet som avser längre tid än tio dagar. Vid beviljad ledighet ansvarar vårdnadshavare för att samtliga kursmoment tas igen. I första hand görs ledighetsansökan digitalt via Skolplattformen - Frånvaro/Närvaro. I andra hand via blankett. Blanketten finns att hämta utanför skolans expedition eller via stadens blankettarkiv, https://grundskola.stockholm. Under tiden för nationella prov beviljas inte ledigheter.

LÄSÅRSDATA

Övergripande läsårsdata för kommande läsår finns på Stockholm stads webbplats https://grundskola.stockholm/terminer-och-lov/. Rörande skolspecifika datum se Skolplattformen https://start.stockholm/forskola-skola/skolplattformen/.

MATSAL

På Katarina Norra Skola serveras lunch varje dag. Mellanmål serveras till elever inskrivna på fritidshem och fritidsklubb.

MODERSMÅLSUNDERVISNING

Stadens policy för undervisning i modersmål finner ni här https://grundskola.stockholm/att-ga-i-grundskola/ 

ORDNINGSREGLER

Skolans ordningsregler revideras regelbundet tillsammans med eleverna. Ordningsreglerna bearbetas i klassråd, elevråd samt tillsammans med pedagogerna. Ordningsreglerna beslutas av rektor och anslås efter genomgång av mentor i klassrum.

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

På skolan finns en plan som värnar rätten till likabehandling. Planen revideras regelbundet och beskriver skolans arbete kring dessa frågor. Aktuell plan finns på Skolplattformen.

PRAO

PRAO (praktisk yrkesorientering) anordnas i åk 8. All PRAO organiseras och koordineras av skolans Studie- och yrkesvägledare (SYV).

SCHEMAN

Delas ut av respektive mentor i samband med läsårsstart samt vid eventuella revideringar. Senast versionen finns även på Skolplattformen.

SKADEGÖRELSE

Elev som orsaker skada på skolans inredning eller material kan komma att bli ersättningsskyldig.

SKOLHÄLSOVÅRD

Skolsköterska och skolkurator finns på plan 2. Se kontaktuppgifter på skolans webbplats.

SKOLPLATTFORMEN

Via Skolplattformen når du som vårdnadshavare all information samt dokumentation som rör ditt barns skolgång. Mer information om Skolplattformen finner du här https://katarinanorraskola.stockholm.se/skolplattformen.

SL-KORT

I vissa fall har ditt barn rätt till kostnadsfri skolskjuts. Här kan du läsa vad som gäller för att få terminsbiljett (även kallat skolkort eller SL-kort) eller resa med skolskjutsfordon, https://grundskola.stockholm/resor/. Vårdnadshavare ansöker om skolskjuts ett läsår i taget. Ansökan inför kommande läsår sker i slutet av vårterminen och lämnas till skolans expedition. Ansökningsblankett finns att hämta utanför skolans expedition.

SPECIALKOST

Ett önskemål om specialkost måste styrkas med ett intyg från läkare eller psykolog. Det går också bra att lämna in ett utdrag ur läkarjournal, om elevens behov av specialkost framgår i journalanteckningarna.  För att ansöka om specialkost krävs att vårdnadshavare fyller i en gemensam blankett för Stockholms stads kommunala skolor. Blanketten ska vara rätt ifylld och ett läkar-/psykologintyg ska bifogas. Intyg med fastställd diagnos ska komma från behandlande legitimerad läkare/psykolog. Om det finns akutmedicin ska detta anges på specialkostblanketten. Instruktioner för dosering, var medicin förvaras och hur den ska ges på bästa sätt ska finnas. Pågår det en utredning av elevens allergi, räcker det med ett intyg från behandlande läkare. Vårdnadshavare ska meddela mentor/pedagog om förändringar avseende behov av kost sker samt fylla i ny blankett om det tillkommer specialkost. Pedagogerna informerar berörd personal om elevens allergi samt följer vid behov med eleven till matsalen/ köket. Intyg gäller vid olika allergier, samt då medicinsk kost behövs, diabetes och selektiv kost. För vegetarisk kost behövs inget intyg men blankett fylls i och lämnas till skolan. Här finner ni blankett samt ytterligare information, https://grundskola.stockholm/att-ga-i-grundskola/skolmaltider-och-fysisk-aktivitet/.

SPECIALPEDAGOGER/SPECIALLÄRARE

På skolan finns ett antal specialpedagoger och speciallärare. Deras uppgift är att handleda personal samt utreda och/eller ge elever med särskilda behov stöd. Skolans specialpedagogiska resurser fördelas via EHT, elevhälsoteamet, efter aktuella elevers behov. En elev som riskerar att inte uppnå kunskapskraven erbjuds extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen. Om detta inte bedöms vara tillräckligt utreds elevens behov av särskilt stöd.

SPRÅKVAL

Under vårterminen i årskurs 5 gör eleven ett språkval. Valet gäller från årskurs 6 till och med årskurs 9. Ett eventuellt byte av språkval i årskurs 6-9 sker i dialog med mentor och berörda lärare. Bytet kräver skolledares samt vårdnadshavares godkännande. I årskurs 8 och 9 erbjuds alla elever att läsa ytterligare ett språk utöver sitt språkval.

STUDIEDAGAR

I samband med fortbildning för personal är alla elever lediga. Minst 2 dagar per termin är även fritids stängt. Under studiedagar då fritids är stängt ombeds vårdnadshavare att försöka hitta alternativa lösningar för omsorg.

SYV (Studie och yrkesvägledning)

Finns på skolan och sitter i anslutning till skolhälsovården på plan 2. SYV koordinerar skolans studie- och yrkesväglednings arbete.

TRYGGHETSGRUPP

Skolans trygghetsgrupp består av personal från olika arbetslag. Gruppen träffar regelbundet elever ur årskurs 6-9 för att främja tryggheten på skolan. Lärarrepresentanterna finns även med i skolans arbete vid eventuella kränkningar och incidenter.

UTFLYTTNING AV ELEV

Om en elev flyttar från skolan skall detta anmälas till expeditionen på avsedd blankett. Denna finns för vårdnadshavare att tillgå via stadens blankettarkiv, https://grundskola.stockholm. Om en elev byter hemkommun men önskar gå kvar i skolan, skall vårdnadshavare lämna in ansökan om detta till rektor. Elever som byter hemkommun har möjlighet att gå kvar på skolan innevarande läsår. Ansökningsblankett och regler för interkommunala elevers skolgång i Stockholm stad finner du här https://grundskola.stockholm/sok-skola/.

UTVECKLINGSSAMTAL

Katarina Norra skola arbetar med elevledda utvecklingssamtal. Vårdnadshavare och elev kallas till ett uppstartssamtal i början av höstterminen samt ett elevlett utvecklingssamtal i början på vårterminen.

WEBBPLATS

Skolan har en webbplats som främst riktar sig till externa intressenter.

Dela:
Kategorier: